32/314-821

3100. Salgótarján, Arany János út 19/B

Nyitólap

03.04
2022

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató a stovodak.hu weboldal üzemeltetője, a Salgótarjáni Összevont Óvoda adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója, melyen keresztül részletesen tájékozódhat a Salgótarjáni Összevont Óvoda adatkezelési gyakorlatáról, azaz hogy mi történik az Ön adataival a stovodak.hu weboldal (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) használata során.

Intézményünk, a Salgótarjáni Összevont Óvoda, elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a Salgótarjáni Összevont Óvoda a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.);
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.)

A GDPR 13. cikke alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

1. DEFINÍCIÓK
A definíciókat – az 1.1-1.13 pontok tekintetében - a GDPR. határozza meg.

1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
1.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
1.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
1.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
1.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
1.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
1.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
1.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
1.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
1.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
1.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
1.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás” : az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 19 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

Fentieken túl az alábbi fogalmakat használjuk:

1.14. „érintett vagy felhasználó”: A Salgótarjáni Összevont Óvoda szolgáltatását igénybe vevő, akinek a
személyes adatait a Salgótarjáni Összevont Óvoda kezeli.
1.15. „tájékoztató”: jelen adatkezelési tájékoztató

2. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
név: Salgótarjáni Összevont Óvoda
székhely és levelezési cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A. képviseli: Andóné Angyal Mária óvodavezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat:
Tel: +36 (32) 314 821
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , honlap: stovodak.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Salgótarjáni Összevont Óvoda a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő választására nem köteles, mert a weboldal használata során nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Amennyiben adatvédelmi kérdése van, kérjük, küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, és amint tudunk válaszolunk rá.

3. MILYEN ADATOT KEZELÜNK? MIÉRT KEZELJÜK? MENNYI IDEIG KEZELJÜK?
A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.
Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a Salgótarjáni Összevont Óvoda-t. (A fogalmak értelmezésében a jelen tájékoztató 2. pontja nyújt segítséget.)

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében. A munkánkat segítő adatfeldolgozókat is ezen védelem biztosítása szellemében választottuk ki.

3.1. Kapcsolatfelvétel

Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon található központi elérhetőségeink egyikén, annak érdekében, hogy érdeklődésére, kérdésére választ kapjon.
Ilyenkor kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy megkeresésére válaszoljuk.
3.1.1 Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
3.1.2 A kezelt adatok köre, jogalapaja, ideje:
Adatkezelés neve Cél Jogalap Megőrzési idő
Név Kapcsolattarás Önkéntes hozzájáruláson alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont] A kapcsolatfelvétel időtartama, max 3 nap
E-mail cím Kapcsolattarás
Telefonszám Kapcsolattarás

Az adatok nem kerülnek tárolásra a weboldalon keresztül

3.1.3. Adatfeldolgozó és Tárhelyszolgáltató
MyAdmate Ltd. Marshall House Ring Way, Suite 2, 5th Floor, Preston, PR1 2QD Egyesült Királyság

3.2. Hírlevél küldése
Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy ettől függetlenül Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk.. A hírlevelek megnyitását statisztikai célokból követjük.

 

3.2.1. Az adatkezelés célja: értesítő e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére, az érdeklődés elemzése statisztikai célból.
Adatkezelés neve Cél Jogalap Megőrzési idő
Név Kapcsolattarás Önkéntes hozzájáruláson alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont] A feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig
E-mail cím Kapcsolattarás
IP cím Jogos érdek Az adatkezelő érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

3.2.2. Adatfeldolgozó és Tárhelyszolgáltató
MyAdmate Ltd. Marshall House Ring Way, Suite 2, 5th Floor, Preston, PR1 2QD Egyesült Királyság

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A Salgótarjáni Összevont Óvoda szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során., Ezt a Salgótarjáni Összevont Óvoda
• informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, vírusírtó, biztonsági mentések),
• technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) és
• szervezési intézkedésekkel (például jogosultsági rendszer alkalmazása a munkavállalók tekintetében, melynek keretében, minden dolgozó csak a munkájához nélkülözhetetlen információhoz fér hozzá)
igyekszik garantálni.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor
munkatársunkhoz fordulhat 2. pontban megadott elérhetőségeken.

5.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni,
és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.

A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

5.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

5.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen– nem kérelem alapján – , haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

5.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
5.3.2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
5.3.3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
5.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
5.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
5.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

5.4.1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
5.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.
5.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.
5.4.4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a Salgótarjáni Összevont Óvoda jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges - tőlünk kérje a továbbítást.

5.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás
céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.
Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a Salgótarjáni Összevont Óvoda (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

6. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.
Az érintett a következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen
túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág TagóvodaBocsoda bölcsődeTündérkert Bölcsőde
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Összevont Óvoda és Bölcsőde logó

  Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Igazgató: Lilinger Hermina
  Telefon/Fax: (32) 314 821
  Email: mackovar@stovodak.hu, lilingerhermina@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda logó

  Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Igazgató-helyettes: Fodor Edina Zenna
  Telefon/Fax: (32) 314 821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Óvoda logó

  Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagintézmény-igazgató: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Óvoda logó

  Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagintézmény-igazgató: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Óvoda logó

  Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagintézmény-igazgató: Czene Zsuzsanna
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Óvoda logó

  Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagintézmény-igazgató: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Óvoda logó

  Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagintézmény-igazgató: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Óvoda logó

  Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Makarenkó út 1/b.
  Tagintézmény-igazgató: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Óvoda logó

  Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagintézmény-igazgató: Zsélyiné Bednár Szilvia
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Óvoda logó

  Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Tagintézmény-igazgató: Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Óvoda logó

  Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagintézmény-igazgató: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu
 • Bocsoda Bölcsőde logó

  Bocsoda Mini Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Igazgató: Lilinger Hermina
  Szakmai vezető: Zubó Lászlóné
  Telefon: 06 20/ 232-0070
  Email: minibolcsi@stovodak.hu
 • Tündérkert Bölcsőde logó

  Tündérkert Mini Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Igazgató: Lilinger Hermina
  Szakmai vezető: Alapi Mónika
  Telefon: 06 20/ 231-3209
  Email: tunderkert@stovodak.hu