Mackóvár Központi Óvoda

Felhívás Óvodai Beiratkozásra 2018/2019 nevelési évre

IDŐPONTOK:
2018. május 8. (kedd) 08.00-18.00 óráig
2018. május 9. (szerda) 08.00-18.00 óráig

A pótbeiratkozás napja: 2018. május 15. (kedd) 08.00-18.00 óráig

A körzet szerinti központi-és tagóvodákban ezeken a napokon várják a 2018/2019. nevelési évre beiratkozókat.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a tagóvodákban.

Az óvoda valamennyi feladatellátási helyén az alapító okirata alapján biztosított az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű – különleges bánásmódot igénylő, a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt 2018. június 5. napig.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles legkésőbb 2018. május 30. napig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 19. napig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Salgótarján, 2018. március 27.
Tóthné dr. Kerekes Andrea s.k.
jegyző

Forrás: Salgotarjan.hu

Medve nap a Mackóvár Óvodában

Az idei évben már negyedik alkalommal hozta lázba február 2-án a „Medve” a Mackóvár Központi Óvoda óvodásait. A sok apróság egy hétig mindennap, izgalommal és sok-sok tevékenységgel készült a néphagyományt, népi megfigyelést felidéző napra.

Az egész hetet átölelő programot, a volt főiskola épületében is érdekessé, emlékezetessé tették az óvoda óvodapedagógusai, dajkái, segítő munkatársai. A bejáratnál mézet kevergető macik, bocsok, medvék várták az óvodába érkezőket. A két emelet lépcsőházát medve tappancsok díszítették:

  • „ Erre járt a medve”!

A csoportok előtti kiállítóhelyeken változatos technikával készült rajzok, festések, ragasztások mutatták milyenek a medvék. Ha a csoportokba bekukkantottunk, megjelentek a mackóbarlangok, mackóvárak. Ezen a héten nem volt feltűnő, hogy szinte minden gyermek macival aludt.

A várva várt napon a csoportok ötletes mackókirakós és medve felismerő játékokon vehettek részt. Köszönet a „Közgés” Ifjúsági Vöröskeresztes tanulóknak, akik a játékok lebonyolításában segédkeztek.

A nagy medvénket az időjárás miatt – ami segített az igazi medvének is a gondolkodásban, ablakon keresztül tekinthettük meg. Valóban nem volt árnyéka. Az árnyéknézegetés közben igazi medve hangot is hallgathattunk, ami még emlékezetessé tette a pillanatot.

Az idén is ellátogatott hozzánk Fekete József a Palóctáj Méhész Egyesület méhésze, aki érdekes filmet hozott a méhekről és finom „medveeledellel” – mézzel is megkóstoltatta a gyermekeket.

A nap délelőttjének végén, mondókáztunk, énekeltünk, verseltünk és Medvés dalokra táncoltunk. A tél vége felé egy szomorkás, borongós időjárásban, a Mackóvár Óvoda gyermekei egy vidám délelőttöt töltöttek a „medvékkel”: és bizton állíthatják a télnek hamarosan vége lesz.

.27545053_1634780109935653_8267546809359592266_n 27337057_1634779906602340_4942032554560908368_n 27544610_1634779566602374_6920670638244413765_n 27544616_1634779716602359_4154937260806674812_n

Állatok Világnapja

Állatok Világnapja

Óvodánk az állatok világnapjára is színes, játékos tevékenységekkel, programokkal készült, hogy kisgyermekek is részesei lehessenek az ünnepnek, ismerkedhessenek és átélhessék az állatok, környezetünk védelmének fontosságát.

Jól bevált gyakorlatként működik óvodánkban, hogy ötletbörze formájában gyűjtjük össze egy „programajánlóban” az adott jeles naphoz kapcsolódó ötleteinket, amit csoportjaink, érdeklődésüknek megfelelően építhetnek be heti tevékenységeik közé.

Programjaink között szerepeltek túrák, látogatások, élményszerző séták, ahol az állatvilággal kerülhettek kapcsolatba, mozgásos és dalos, játékok, vizuális tevékenységek, versek, mesék, drámajátékok. A gyermekeknek tervezett játékos tevékenységeket, számítógépeink adta lehetőségekkel színesítettük.

A „Zöld Óvodai” cím birtokosaként, nevelőtestületünk a megújulás igényével, folyamatosan keresi, azokat az innovatív lehetőségeket, melyek a óvodásaink számára a jeles napok ünnepeit, élmény gazdaggá, színessé, tartalmassá varázsolhatja.

Ebben az évben a Bükki Nemzeti Park Baglyaskő- Vár Természetvédelmi Látogatóközpont munkatársai jártak óvodánkban az állatok világnapja alkalmából. Az iskolába készülő gyermekek a délelőtt folyamán az év emlőséről a Mogyorós peléről szerezhettek hasznos ismereteket, játékos interaktív formában.

Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a tartalmas programon!

Mackóvár költözés a PSZF-re

Tisztelt Szülők!

Mint az előzetes tájékoztatásunk alapján az Önök számára is ismert, a Mackóvár Központi Óvoda az épület energetikai felújítása miatt átmenetileg a régi Pénzügyi és Számviteli Főiskola épületébe költözik.

Az óvoda ideiglenes kialakítására kiválasztott épület eredetileg természetesen nem az óvodáskorú gyermekek elhelyezésére lett létrehozva, ezért a jelenleg hatályos tűzvédelmi jogi szabályozás (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) meghatározza, hogy a rendeltetés megváltoztatása esetén az adott épületnek meg kell felelni a jelenleg érvényes tűzvédelmi előírásoknak.

Mivel a megváltozott rendeltetés szerint az épület kiürítése nagyobb kockázatot jelent, ezért az épületet eggyel magasabb kockázati osztályba kell sorolni.

Így a folyamatba tűzvédelmi szakértőt kellett bevonni, aki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz egy úgynevezett eltérési engedélykérelmet nyújtott be olyan műszaki megoldásokra, amelyek használata az előírásokkal egyenértékű biztonságot nyújtanak. Az engedélykérelemhez csatolni kellett a biztonságot növelő berendezések és műszaki megoldások részletes leírását. Ez megtörtént, s a kivitelezési munkálatok is megvalósultak.

Az épületben számos ilyen berendezés létesült (tartalékvilágítás, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, automatikusan záródó tűzgátló ajtók), melyek egy komplex rendszert alkotnak. A cél az, hogy a gyermekek veszély esetén történő mentése biztonságos módon és normaidőn belül megvalósuljon.

Az épület teljes körű kitakarítása, a bútorok, eszközök költöztetése, a csoportszobák berendezése a 2017. augusztus 21-től 25-ig tartó héten valósul meg.

Jelenleg a fentebb körülírt eltérési engedély kiadására várunk, amelyet bízunk benne, mihamarabb kézhez kapunk. Terveink szerint 2017. augusztus 28-án már a PSZF épületében várnánk a gyermekeket. Addig is a Mesekert Tagóvodában fogadunk minden gyermeket, aki igényli az óvodai ellátást.

Amennyiben az engedélyt az augusztus 28-i nyitáshoz késve kapjuk meg, úgy a továbbiakról időben értesíteni fogjuk Önöket!

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Andóné Angyal Mária

óvodavezető