Felhívás Óvodai Beiratkozásra 2018/2019 nevelési évre

IDŐPONTOK:
2018. május 8. (kedd) 08.00-18.00 óráig
2018. május 9. (szerda) 08.00-18.00 óráig

A pótbeiratkozás napja: 2018. május 15. (kedd) 08.00-18.00 óráig

A körzet szerinti központi-és tagóvodákban ezeken a napokon várják a 2018/2019. nevelési évre beiratkozókat.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a tagóvodákban.

Az óvoda valamennyi feladatellátási helyén az alapító okirata alapján biztosított az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű – különleges bánásmódot igénylő, a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt 2018. június 5. napig.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles legkésőbb 2018. május 30. napig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 19. napig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Salgótarján, 2018. március 27.
Tóthné dr. Kerekes Andrea s.k.
jegyző

Forrás: Salgotarjan.hu